L2018-155 Applies ILI as first criterion of SP0169-2013?

23 Oct 2018
16:35 - 17:00
Room 2

L2018-155 Applies ILI as first criterion of SP0169-2013?

Andrea Moneta, Eduardo Carzoglio